V�rva V�rt Bab�k - a k�nyv bor�t�ja - Kattintson ide, hogy megv�s�rolhassa!Bencsik Andrea: V�rva V�rt Bab�k

Tartalomjegyz�k
R�szletek a k�nyvb�l

A r�szletek Word form�tumban

Ha tud valaki arr�l, hogy hol kaphat� a weben,  �rja meg!


Linkaj�nl�: Baba.lap.huKisgyerekek StartlapjaGyerekprogram.lap.huMedd�s�g.lap.hu , Gyermekorvos.lap.hu , Gribedli, K�nyvek a csal�dr�l, Gyermeknevel�s �s -gy�gy�szat k�nyvek


Riport Bencsik Andre�val: Lombikba z�rt vil�g


Bevezet�
Csup�n k�t apr�cska sejt tal�lkoz�sa sz�ks�ges ahhoz, hogy megt�rt�njen a CSODA. K�t apr�cska sejt, melyek egyes�l�s�re norm�lis k�r�lm�nyek k�z�tt minden h�napban t�bbsz�r�s es�lyt ad a term�szet. Egyetlen petesejt, mely minden h�napban �rlel�dik a n�i szervezetben, t�rs�ra v�rva. S egyetlen h�mivarsejt, mely t�bb milli� t�rsa k�z�l c�lba �r, hogy behatolva a petesejt belsej�be, �sszeolvadva azzal, megindulhasson egy �j �let. 

B�kez�en b�nik a term�szet azokkal, akik eg�szs�gesek. A n�i szervezetben �lete sor�n hozz�vet�legesen 400 petesejt �rik meg, h�napr�l h�napra es�lyt adva a gyermek�ld�sra. 

�s m�gis. Nagyon sokan, �s egyre t�bben szembes�lnek napjainkban azzal a torokszor�t� t�nnyel, hogy hi�ba v�rj�k h�napr�l-h�napra ezt a kis csod�t. Gyermeket szeretn�nek, de hi�ba minden pr�b�lkoz�s, hi�ba minden �praktika�, a h�nap v�g�n ism�t �megj�n�, s ism�t ott a k�m�letlen bizony�t�k: nem lettem terhes.  Csal�dotts�g, rem�nyvesztetts�g, kil�t�stalans�g-�rzet, kisebbrend�s�gi �rz�s, �m�g erre sem vagyok k�pes�-gondolatok, f�jdalom, s�r�s, veszeked�s, mag�ba fordul�s, d�hkit�r�s �s m�g sz�mos negat�v �rz�s k�s�ri a hi�baval�nak t�n� v�rakoz�s id�szak�t. �gy volt ez kor�bban, �vtizedekkel, �vsz�zadokkal ezel�tt, de nagyon sok h�zasp�r eset�ben �gy van m�g napjainkban is. 

Nekik k�sz�lt ez a k�nyv. R�szben az�rt, hogy tudj�k, mennyire nem �llnak egyed�l a gondjaikkal, r�szben az�rt, hogy t�mpontot �s rem�nyt kapjanak  �lmaik beteljes�l�s�hez.

E k�nyv oldalain kereszt�l � laikusok sz�m�ra is k�z�rthet�en - megismerhetik a lehets�ges orvosi elj�r�sokat, a lombikb�bi-program l�p�seit, folyamat�t, s term�szetesen �s �szint�n annak kock�zatait, vesz�lyeit. 

Bepillant�st nyerhetnek n�h�ny � ma m�r boldog - h�zasp�r �let�be, v�gigk�s�rve k�zdelm�ket, kudarcaikat, szenved�seiket azon az �ton, mely v�gre meghozta sz�mukra �let�k legnagyobb �r�m�t, a V�rva V�rt Bab�t.

TARTALOMJEGYZ�K

K�sz�netnyilv�n�t�s 6
A gyermek�ld�s�rt 7
Mi�rt nem j�n a Baba ? 9
Mikor forduljunk orvoshoz ? 9
Egy kis biol�gia 11
A medd�s�gi kivizsg�l�s 15
A medd�s�g lehets�ges okai 16
Medd�s�gi kezel�sek, megold�si l�pcs�k 18
      Termin�lt egy�ttl�t 19
      Ovul�ci�-indukci� 20
      Inszemin�ci� 20
      GIFT � Gamete Intrafallopian Transfer 21
      Lombikb�bi program = In Vitro Fertiliz�ci� � Embri� Transzfer (IVF-ET) 22
      Gy�gyszeres el�k�sz�t�s, be�ll�t�s 22
      A petesejtek lesz�v�sa � punkci� 23
      A petesejt megterm�keny�t�se 24
      Embri�transzfer 24
      ICSI � Intra-Citoplazmatikus Spermium Injekt�l�s 25
      D + m�dszer 26
      Assziszt�lt hatching (AHA) 27
      Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration (MESA) 28
      Testicularis Sperm Extraction (TESE) 28
      Preimplant�ci�s Genetikai Diagnosztika (PDG) 28
      Fagyaszt�s 31
      Donor ig�nybev�tele 33
Kock�zatok �s vesz�lyek 34
Sz�beli �s �r�sbeli t�j�koztat�si k�telezetts�g 34
      A gy�gyszerekkel t�rt�n� stimul�ci� vesz�lyei 37
      A punkci� sor�n fell�p� vesz�lyek �s neh�zs�gek 39
      A mesters�ges megterm�keny�t�shez kapcsol�d� kock�zatok 41
      Az ICSI-elj�r�shoz kapcsol�d� kock�zatok 43
      A fagyaszt�s kock�zatai 45
Terhess�g �s vesz�lyek 46
      Terhess�gi vizsg�lat 47
      A m�hen k�v�li terhess�gekr�l 48
      Szinkronterhess�g 49
      Rendelleness�gek a terhess�g sor�n 50
      Terhess�gi m�rgez�s 52
      Ellen�rz� vizsg�latok a terhess�g alatt 52
Az elj�r�sok k�lts�gei, t�rv�nyi szab�lyoz�s 54
Az orvos szem�vel - besz�lget�s dr. D�vai Istv�n sz�l�sz-n�gy�gy�sz f�orvossal 56
Rejtelmek a lombik m�ly�n � ahogyan Bojtor Gy�ngyi, embriol�gus l�tja 68
Spermabank � interj� Balogh Istv�nnal 84
Bab�k � �tvezet� gondolatok a besz�lget�sek el� 96
Interj�k lombikbab�k boldog sz�leivel 98
      Amikor a boldogs�g fogalma �t�rt�kel�dik 98
      K�t sz�p gyermek sok k�zdelem �r�n 109
      Egy dominikai utaz�s csodatev� hat�sa 119
      Boldogs�g az erd� sz�l�n 131
      A m�gikus erej� torta 141
      H�rmas ikrek 155
      A szerencs�s k�r�lm�nyek �jsz�l�ttje 173
      Csaknem elveszve az orvosok rengeteg�ben 184
      Akik megj�rt�k a Hadak �tj�t 199
      Visszapillant�s a l�pcs� tetej�r�l 211
      Ikerp�r az �p�tkez�s k�zepette 225
      A pozit�v gondolatok ereje utat enged a sikernek 238
      Egy olt�s k�vetkezm�nyei 245
      Egy sportol� sz�m�ra nincs lehetetlen 252
      Tudatalatti rajz a sz�let�sr�l 263
      Az els� embri�transzfer sikeress�ge 274
      K�zdelem egy id� el�tt sz�letett baba eg�szs�g��rt 281 
      Csimota 294
      H�rmas terhess�gb�l egy baba 306
      V�ratlan megold�s a rem�nyvesztetts�gben 315
Szubjekt�v vallom�s 327
Idegen szavak �s kifejez�sek magyar�zata 335


Mi�rt nem j�n a Baba ?

A fiatal p�r �lete �j fordul�ponthoz �rkezett: h�napok-�vek �ta szeretik egym�st, szerelm�ket szeretn�k m�g ink�bb kiteljes�teni, megalapozt�k a j�v�t, s megteremtettek mindent, hogy gyermekkel b�v�lj�n, v�ljon eg�ssz� a csal�d. El�bb tal�n csak nem tesznek semmit ellene, k�s�bb m�r tudatosan tesznek �rte. Telnek a h�napok, s nem t�rt�nik semmi. A menetrend mindig ugyanaz: a ciklusnak megfelel� rendszeress�ggel �jra �s �jra megjelenik a havi v�rz�s, jelezve, hogy nincs terhess�g, a kis j�vev�ny v�rat mag�ra.

S kezd�dik az aggodalom, az �nmarcangol�s, a k�tked�s, k�rd�sek eg�sz sora tolul el�. Mi�rt �ppen vel�nk fordul ez el� ? Ki a hib�s ? �rdemes-e v�rni, h�tha legk�zelebb siker�l ? Meddig v�rjunk, ha m�gsem ? Mi lehet az oka ? Mi a teend� ? Kit�l k�rhetn�nk seg�ts�get ?

A legfrissebb felm�r�sek szerint napjainkban minden tizedik p�r �rintett ebben a k�rd�sk�rben. Sz�muk szinte napr�l napra gyarapodik.

Mikor forduljunk orvoshoz ?

Egy eg�szs�ges fiatal p�r sz�m�ra kiegyens�lyozott szexu�lis �let mellett 20-25 sz�zal�k es�lyt biztos�t a term�szet a terhess�g kialakul�s�ra. Term�szetesen nagyon nagyok az egy�ni elt�r�sek; van, akinek az els� h�nap eredm�nyt hoz, van, akinek t�bb h�napot, esetleg �vet is kell v�rakoznia.

A szakemberek t�relemre intenek: m�sf�l-k�t �vnyi rendszeres, v�dekez�s n�lk�li h�zas�let ut�n tartj�k indokoltnak az alaposabb kivizsg�l�st. Orvosi �rtelemben ennyi id� eltelte ut�n tekinthet� egy p�r medd�nek. Az orvostudom�ny megk�l�nb�zteti az els�dleges �s m�sodlagos medd�s�g fogalm�t. Els�dleges medd�s�gr�l van sz� abban az esetben, ha kor�bban egy�ltal�n nem alakult ki terhess�g, m�sodlagos medd�s�gr�l pedig akkor besz�l�nk, ha volt m�r kor�bban terhess�g.

Nem sz�ks�ges �s nem is �rdemes ennyi ideig v�rakozni abban az esetben, ha
- a n� 35 �vesn�l, �s/vagy a f�rfi 45 �vesn�l id�sebb,
- esetleg b�rmelyik�knek volt kor�bbi gyermektelen kapcsolata,
- b�rmelyik�kn�l el�fordult olyan s�lyosabb betegs�g, amely medd�s�ghez vezethet,
- a n�i menstru�ci�s ciklus rendszertelen, szab�lytalan.

Els� l�p�sk�nt elegend� lehet a n�gy�gy�sz felkeres�se, ugyanis az egyszer�bb vizsg�latok a n�gy�gy�szati alapell�t�s keret�ben is megoldhat�ak. Ha ezek eredm�nye al�t�masztja a medd�s�g gyan�j�t, vagy tov�bbi vizsg�latok l�tszanak sz�ks�gesnek, akkor felt�tlen�l keress�nk fel egy speci�lis medd�s�gi szakrendel�st, illetve az erre a c�lra l�trehozott medd�s�gi k�zpontok valamelyik�t.

A medd�s�gi kivizsg�l�s

A medd�s�g ok�nak meg�llap�t�sa �rdek�ben a p�r mindk�t tagj�nak kivizsg�l�sa sz�ks�ges.

N�kn�l a kivizsg�l�s k�t pill�re az endokrinol�giai vizsg�lat, valamint a n�i nemi szervek �llapot�nak vizsg�lata. Az endokrinol�giai vizsg�lat a hormonszintek v�rb�l val� meghat�roz�s�t jelenti a n�i ciklus bizonyos szakaszaiban, rendszeres ciklus eset�n t�bbnyire a 3., 16. �s 23. napon. A szervek vizsg�lata mag�ban foglalja a n�gy�gy�szati vizsg�latot, a h�velyen kereszt�l v�gzett n�gy�gy�szati ultrahangvizsg�latot, illetve valamilyen, a petevezet�kek �tj�rhat�s�g�t vizsg�l� k�palkot� elj�r�st (ultrahang, r�ntgen�tvil�g�t�s, hast�kr�z�s, laparoszk�pia �tj�n). Ez ut�bbira nincs sz�ks�g azokban az esetekben, ha a spermak�p alapj�n eleve csak lombik- vagy ICSI-elj�r�s ker�lhet sz�ba megold�sk�nt. (Ismertet�s�ket ld. k�s�bb.)

F�rfiakn�l a nemz�k�pess�gi vizsg�lat az �n. spermak�p felt�rk�pez�s�re ir�nyul, mely teh�t az ond�folyad�kban l�v� spermiumok sz�m�nak, mozg�konys�g�nak �s alaki jellemz�inek felm�r�s�t jelenti. Norm�lis spermak�p eset�n legal�bb 20 milli� spermium tal�lhat� milliliterenk�nt, melyeknek legal�bb 40 sz�zal�ka �p morfol�gi�j�, s legal�bb 25 sz�zal�kban j� mozg�s�ak. Ha az eredm�nyek megfelel�ek, a tov�bbiakban a f�rfinek csak n�h�ny v�rv�telen kell r�szt vennie, s a k�s�bbiekben m�r csak �adom�nyoz�k�nt� szerepel a gyermek�ld�st el�seg�t� folyamatban.

Rossz eredm�nyek eset�n sz�ks�ges a f�rfi nemi szervek orvosi vizsg�lata, amit a f�rfi eredet� medd�s�ggel is foglalkoz� urol�gus, androl�gus szakember v�gez. A vizsg�latok alapj�n az androl�gus d�nt a tov�bbi kezel�sekr�l, mely t�bbnyire gy�gyszeres ter�pi�t jelent.

Lombikb�bi program = In Vitro Fertiliz�ci� � Embri� Transzfer (IVF-ET)

Lombikb�bi kezel�sen a szervezeten k�v�l t�rt�n� megterm�keny�t�s k�l�nb�z� form�it �rtj�k, melyek sor�n a spermiumok �s a petesejt tal�lkoz�sa, s �gy a petesejt megterm�keny�l�se a szervezeten k�v�l, laborat�riumi k�r�lm�nyek k�z�tt t�rt�nik. Az els� lombikb�bi sz�let�se �ta eltelt 25 �vben ez a tudom�ny sz�lesk�rben elterjedt, dinamikus fejl�d�sen ment kereszt�l, egyre �jabb �s �jabb elj�r�sok, technik�k v�ltak ismertt� �s alkalmazhat�v� a mindennapokban. Napjainkban e beavatkoz�sok seg�ts�g�vel �sszess�g�ben 25-35 sz�zal�kos eredm�nyess�ggel �rhet� el terhess�g.

Az elj�r�s sikeress�ge nagym�rt�kben f�gg a n� �letkor�t�l. H�rom embri� vissza�ltet�se eset�n, 30 �v alatti �letkorban 30-35 sz�zal�kos a terhess�g bek�vetkezt�nek val�sz�n�s�ge, 30-35 �v k�z�tt kb. 25 %, 35 �s 40 �v k�z�tt 15 %, 40-45 �ves kor k�z�tt kb. 5 %. Aki 45 �ves kor f�l�tt k�v�n IVF elj�r�st, annak egy k�l�n nyilatkozatot kell al��rnia, hogy a terhess�g val�sz�n�s�ge 0 �s 1 sz�zal�k k�z�tt van.

Besz�lget�s Dr. D�vai Istv�n sz�l�sz-n�gy�gy�sz f�orvossal, 
a D�vai Int�zet igazgat�j�val

N�vekszik-e az �rintett, seg�ts�get ig�nyl� p�rok sz�ma, s milyen v�ltoz�sok tapasztalhat�k az okokat illet�en az ut�bbi id�ben ?
A kezdetek �ta �vr�l �vre emelkedik valamelyest a medd�s�gi probl�m�val k�zd� h�zasp�rok ar�nya. Az eur�pai statisztik�k szerint 10-12 % k�z�tt van jelenleg, Magyarorsz�gon olyan 12-14 %-os az �rintetts�g. Az okok k�z�tt nagym�rt�kben el�t�rbe ker�lt a rossz spermak�p, a k�rnyezetszennyez�d�s illetve a stresszes �letm�d miatt. Ma m�r 2 %-ra tehet� azon esetek ar�nya, ahol m�g a legfejlettebb technika mellett sem tudunk megterm�keny�t�sre alkalmas spermiumot tal�lni, s donort kell ig�nybe venni. N�kn�l nagyon gyakori az abortuszok ar�nya, a petevezet�k elz�r�d�sa, a m�hen k�v�li terhess�gek miatt elt�vol�tott petevezet�k, valamint rohamosan n� az endometri�zis nev� betegs�gben szenved�k sz�ma.
Mit gondolsz, a szakmai hozz��rt�sen t�lmen�en milyen t�nyez�k�n m�lik a beavatkoz�sok sikere ?
Ez �sszetett k�rd�s. Tudom�sul kell vennie �nn�n mag�t, a lehet�s�geket �s a korl�tokat is. A legnagyobb gondot �ltal�ban az jelenti, ha a p�ciensek elvesz�tik a t�relm�ket. Be kell l�tnunk, hogy adott sz�m� petesejt van, hogy adott min�s�g� petesejt van, �s adott min�s�g� �s darabsz�m� a spermium is. Ebb�l kell �sszehozni gyakorlatilag a terhess�get. A sikerr�ta 30 �ves �letkor alatt 35 %, ami azt jelenti, hogy ezt a sz�mot nem nagyon lehet �tl�pni. Ha akarom, ha nem, sz�z n�b�l 35 terhes lesz, 65 pedig nem. Ez a tudom�nynak a jelenlegi l�pcs�foka. Ha visszatekint�nk csak arra, ami a saj�t �let�nkben volt: el�sz�r az egyszer� lombik-elj�r�s, ut�na 1992-t�l j�tt az ICSI, k�s�bb a fagyaszt�s, az assziszt�lt hatching, stb., stb., teh�t �lland�an fejl�dik ez a technol�gia is, mint minden. Ezek a fejleszt�sek egy adott betegcsoporton mindig tudnak seg�teni, de sz�z sz�zal�k nincs.
A k�l�nb�z� akad�lyoz� t�nyez�k jelent�sen rontj�k a siker es�lyeit: a t�lf�t�tt pszichikai �llapotok, a nagy izgalom, vagy az, ha m�gsem akarja a gyermeket igaz�n. �s persze az �letm�d rendk�v�l fontos. Ne doh�nyozzon, ne fogyasszon alkoholt, �s k�b�t�szeres ne legyen. Megd�bbent� hallani a k�b�t�szeres terhesekr�l, akik m�r itt is megjelentek, akik legal�bb nek�nk n�h�ny sz�ban elmondj�k, hogy f�veznek, vagy egy�b anyagot haszn�lnak.
Nagyon-nagyon l�nyeges a megfelel� t�pl�lkoz�s, hogy ne a divatos fogy�k�r�kat k�vesse az, aki eg�szs�ges gyermeket szeretne. Kiegyens�lyozott di�t�t kell tartani. Nem el�gs�ges, ha z�lds�geket esznek csak, n�vekv� terhess�g mellett m�g ink�bb sz�ks�ges toj�st, halat, h�st fogyasztani. Nagyon s�szeg�nyen kellene t�pl�lkozniuk, mik�zben az �tlagos �lelmiszerek t�l sok s�t tartalmaznak.
Tapasztalataid szerint hogyan hat a h�zass�gokra, hogy ennyi megpr�b�ltat�son kell kereszt�lmenni�k a gyermek�ld�s �rdek�ben ?
Ez nagyon v�ltoz�, van, ahol m�r szinte az els� pillanatban felborul a kapcsolat.
A legt�bb h�zass�gban az egyik f�l jobban szeretne gyereket. �ltal�ban a n�k akarj�k jobban, ez�rt elsz�ntabbak is. �gy l�tom, hogy az labiliz�lja meg ink�bb a p�rkapcsolatokat, ha a f�rfioldalon van a gond, �s a n� nem el�gg� biztos mag�ban. Ha a n� nem akarja annyira, vagy t�l nagynak v�li a kock�zatot, �s ezt a kock�zatot nem akarja v�llalni egy f�rfi�rt, akkor feladja a kapcsolatot is. Vagy belev�g, de az els� m�t�t ut�n, ha nagyon f�jt neki, vagy elege van a proced�r�b�l, akkor nem folytatja. T�bbs�g�ben az�rt azt l�tjuk, hogy a neh�zs�gek hallat�n �sszeb�jnak, �s fogj�k egym�s kez�t. �s ezt �r�m l�tni, ez ink�bb a meghat� r�sze. �s ez is fontos a sikerhez, hogy a n� ne �rezze egyed�l mag�t ebben a helyzetben. Fizikailag am�gyis � � a n� - az, aki a neh�zs�gek nagy r�sz�t viseli, nagyon l�nyeges, hogy legal�bb lelkileg biztos t�maszt, t�mogat�st tal�ljon.

Rejtelmek a lombik m�ly�n

Besz�lget�s Bojtor Gy�ngyivel, a D�vai Int�zet embriol�gus�val

Mik azok az okok, ami miatt rossz lehet a sperma ?
A k�rnyezeti �rtalmak nagyon befoly�solj�k. Ilyenek p�ld�ul a k�miai szerek, a foglalkoz�si �rtalmak, teh�t a fest�kkel, szerves old�szerekkel, vegyszerekkel foglalkoz�k �ltal�ban k�rosodnak. Nagyon gyakoriak az �letm�ddal �sszef�gg� eg�szs�gk�ros�t� hat�sok. A doh�nyz�s, alkoholfogyaszt�s, k�v�, a t�pl�lkoz�s egyoldal�s�ga �s a stresszes �llapotok. A szauna is nagym�rt�kben befoly�solhatja; mint tudjuk, a spermiumok nagyon �rz�kenyek a magas h�m�rs�kletre, k�nnyen elpusztulnak. Valamelyest lehet jav�tani a spermak�pen, de teljes m�rt�kben soha. Akinek nagyon rossz, 20 milli� per milliliter alatt van a spermiumsz�ma, azon nem nagyon tudunk m�r v�ltoztatni, m�g az androl�gus sem. Ezek a p�ciensek mindig androl�giai kivizsg�l�sra ker�lnek, �s t�bbnyire hormon�lis kezel�seket kapnak k�t-h�rom h�napig. A kezel�s hat�s�ra feljavulhat a sperma, de k�s�bb t�bbnyire vissza is esik, teh�t nem tart�s ez a behat�s.
Milyen tan�csokat adtok a spermak�p jav�t�sa �rdek�ben?
Aki gyermeket szeretne, a szaun�t mindenk�ppen ker�lje el. Az �tkez�sre is oda kell figyelni, mert nagyon sok tart�s�t�szert tartalmaznak az �lelmiszerek, �s ezekt�l tart�zkodni kell, ink�bb a bio�teleket kellene el�nyben r�szes�teni. Nagy mennyis�gben aj�nlott kavi�rt, halat, t�kmagot, s�t�t�k�t fogyasztani. Volt olyan p�ciens, aki egy h�napon kereszt�l halat evett, minden nap k�tszer-h�romszor, m�r nagyon megut�lta, de nagyon j� eredm�nyt �rt el, teljesen norm�lis lett a spermak�pe. Ez persze nagyon ritka. Nyilv�n, akin�l eleve, genetikailag is kev�s a spermiumsz�m, annak nem fog megjavulni soha. Ha valakinek a szervezet�ben esetleg valamilyen gyullad�sos folyamat van, fog�ny-, foggyullad�s, reumatikus panaszok, megf�z�s, ez �tmenetileg leronthatja az eredm�nyeket. Amikor spermavizsg�latra j�n egy f�rfi, �s n�th�s hangja van, akkor meg szoktam k�rdezni, hogy szed-e valamilyen gy�gyszert, van-e valamilyen gyullad�sa, mert biztos, hogy akkor rossz a spermak�pe. Hi�ba normozoospermi�s, ha gyullad�s van a szervezetben, biztosan lerontja, mert ez befoly�solja a spermatogenezist. Ha valaki gy�gyszert szed, antibiotikumot, vagy olyan m�s gy�gyszert, amely rontja a spermak�pet, akkor azt javasoljuk, hogy j�jj�n vissza legk�zelebb, ak�r egy h�nap m�lva, amikor m�r ki�r�l a szervezetb�l, �s m�r val�sz�n�leg norm�lis lesz a spermak�p.
Tapasztalt�l-e az elm�lt �vekben v�ltoz�st a spermak�pekben ?
Olyannyira, hogy 10-15 �vvel ezel�tt szinte nem is l�ttunk, nem is tal�ltunk olyan esetet, hogy kev�s lenne a spermiumsz�m. Akkor m�g nagyon j� volt. Ez az �vek sor�n, teh�t az eltelt 5-6 �vben alakult �gy, hogy egyre rosszabbak lettek a spermak�pek. Erre kellett tal�lni valamilyen m�dszert, �s ez�rt is j�tt be az ICSI, amikor a petesejtbe egy darab spermiumot sz�runk be kapill�ris �tj�n, mikromanipul�ci�s m�dszer seg�ts�g�vel.
De vegyszerek �s stressz m�r kor�bban is l�tezett.
Igen, de nem olyan mennyis�gben. �s egyre rosszabb lesz a spermak�p, kutat�sok is igazolj�k, hogy fokozatosan romlik.
Addig is: mi a megold�s ?
Akikn�l egy�ltal�n nincs spermium az ond�folyad�kban, azok ker�lnek az �gynevezett SMART-elj�r�sra. Ennek sor�n az androl�gus m�t�t �tj�n a her�b�l sz�vetdarabot, �n. biopt�tumot vesz ki. Ez egy fantasztikusan j� m�dszer, nagyon j� lehet�s�g azok sz�m�ra, akikn�l l�tsz�lag m�r semmi rem�ny nincs spermium nyer�s�re. Elaltatj�k a p�cienseket, �s egy vagy k�t bors�nyi darabot kimetszenek a p�ciens her�j�b�l. Ezt a biopt�tumot dolgozzuk mi fel annak �rdek�ben, hogy a benne l�v� spermiumot kinyerj�k. A kezel�s sor�n centrifug�ljuk, mindenf�le macer�ci�n megy kereszt�l, tubulussejtekre bontjuk. A petri-cs�sz�ben egy speci�lis alakzatot hozunk l�tre a t�ptalajb�l � ezt mi fedezt�k fel, a form�ja szakmai titok ! -, olajjal lefedj�k, a k�zep�re tessz�k a m�r megkezelt, tubulussejtekb�l kiv�logatott spermamassz�t, �s ha van benne spermium, az biztos, hogy ki fog �szni a sz�l�re. Csak �gy lehet ezeket �sszeszedni, m�s m�dszer jelenleg nincs. Ha nem �szik ki azon a napon, akkor m�g v�runk a k�vetkez� napig. Gyakran el�fordul, hogy csak m�snap �szik ki, �s akkor tudunk petesejteket sz�rni. Ha nem �szik ki, az azt jelenti, hogy egy�ltal�n nincs spermium. Olyankor m�r csak a donor ker�lhet sz�ba. A p�ciensek tudj�k ezt, �gy m�r el�re bebiztos�tj�k maguknak a donort a spermabankb�l.

Spermabank

Interj� Balogh Istv�nnal, a Krio Rt. igazgat�j�val

A medd� h�zasp�rok k�zel �t sz�zal�ka sz�m�ra a p�r f�rfitagj�nak betegs�ge miatt soha adatik meg a k�z�s gyermek sz�let�s�nek lehet�s�ge. Nekik, akik - szerelm�k mellett minden neh�zs�g mellett kitartva - �gy d�nt�ttek, egy�tt k�v�nj�k le�lni az �let�ket, a donorsperma ig�nybev�tele jelentheti azt a megold�st, mely a feles�g sz�m�ra a babav�r�s �s gyermeksz�l�s �r�m�t ny�jtja, s legal�bb r�szben megadja mindkett�j�knek a saj�t gyermek vil�gra j�tt�nek �lm�ny�t.

Hogyan tartj�tok ny�lv�n, illetve hogyan v�lasztj�k ki a h�zasp�rok a donort ?
Csaknem valamennyi medd�s�gi k�zponttal szerz�d�st k�t�tt�nk, �gy mi sz�ll�tjuk a sz�ks�ges mennyis�g� mint�t a sz�mukra. Van olyan int�zet, ahonnan ide j�nnek a h�zasp�rok, �s �k maguk v�lasztj�k ki a donort. Van, ahol csak le�rj�k az ig�nyeket, �s �tk�ldik faxon. Le�rj�k, hogy kell nekik �t ampulla 170-180 cm magas, 70 kil�s, barna haj�, z�ld szem�, ilyen �s ilyen v�rcsoport� ember. Jobban szeretem, ha a h�zasp�r j�n ide, nem pedig valaki m�s v�laszt helyett�k. Itt n�lunk van egy katal�gus, amib�l v�lasztani lehet. Az adatlap a donorok l�nyeges adatait tartalmazza: k�ls� megjelen�si jegyek, arcforma, szemsz�n, hajsz�n, magass�g, tests�ly, valamint az �letkor, iskolai v�gzetts�g, foglalkoz�s, �rdekl�d�si ter�let, vall�s, v�rcsoport. A f�bb jellemz�ket sz�m�t�g�pen is nyilv�ntartjuk, �s ha valaki ide elj�n, akkor seg�t�nk a keres�sben. Itt �r�kat is el lehet t�lteni, mire kiv�lasztja a megfelel�t, hiszen el�g sok minden benne van a katal�gusban. �gy seg�t�nk, hogy megk�rdezz�k azokat a sz�k param�tereket, amiket �k fontosnak tartanak, �s elmondjuk, amiket mi tartunk fontosnak. Ez azt jelenti, hogy milyen a f�rj testmagass�ga, sz�ne, esetleg v�rcsoportja, ha tudja, �s ennek alapj�n egy lesz�k�tett keres�st csin�lunk. Kivessz�k a katal�gusb�l azt a 8-10, esetleg 3-4 embert, akikr�l �gy gondoljuk, hogy a legink�bb hasonl�t, �s ebb�l v�lasztanak. Ez j�l m�k�dik, jobban szeretik, mintha az eg�szb�l kellene v�lasztani. A donorok term�szetesen n�vtelenek, a nev�ket nem lehet nyilv�ntartani. Csak egy azonos�t�sz�muk van, fot�t sem lehet mell�kelni, ez�rt karakterrajzok vannak. �ltal�ban az a jellemz�, hogy a h�zasp�rok olyasmit szeretn�nek k�rni, ami a f�rjre legink�bb hasonlatos. Van olyan, aki nem is tudja a v�rcsoportj�t. Ha tudja, az el�ny, de igaz�b�l nem kiz�r� ok, teh�t ha nincs olyan v�rcsoport�, az sem gond.
Eml�tetted a donorok n�vtelens�g�t. Mi t�rt�nik, ha nagykor� lesz az ily m�don sz�letett gyermek, �s szeretn� megtudni, hogy genetikailag ki az apja?
A jelenlegi t�rv�nyek �rtelm�ben � sem tudhatja meg. Eleve a csal�don m�lik, hogy elmondj�k-e, milyen megterm�keny�t�sb�l �s hogyan sz�letett. Ha nem k�zlik vele, akkor ez a k�rd�s fel sem mer�l. Ha elmondj�k neki, a k�r�lm�nyeket persze megismerheti, erre van lehet�s�ge, de visszanyomozni neh�z is lenne. Tegy�k fel, megjelenik itt h�sz �v m�lva valaki, hogy � donor-megterm�keny�t�sb�l sz�letett, �s mondjuk meg, ki a pap�ja. Nem tudjuk megmondani, mert nem biztos, hogy tudjuk, melyik donort�l sz�rmaz� megterm�keny�t�sb�l sz�letett az illet�. Hiszen, ha p�ld�ul a medd�s�gi centrum nem a p�rt k�ldi el hozz�nk, hanem � maga v�gzi a megrendel�st, akkor nem is tudjuk, hogy adott h�zasp�rn�l melyik donort haszn�lt�k fel. Teh�t nem tudunk seg�teni, �s a jelen rendelkez�sek szerint nem is lehet. Hogy mi lesz ezzel kapcsolatban h�sz �v m�lva az �ll�spont, arr�l fogalmam nincs.
Maguk a donorok tudnak arr�l, hogy gyermek sz�rmazik t�l�k ?
Igen, hiszen minden donor sperm�ja csak n�gy sikeres terhess�gig haszn�lhat�. Ezut�n be kell fejezn�nk, �s k�z�ln�nk kell vele, hogy nem adhat le t�bb mint�t.

Amikor a boldogs�g fogalma �t�rt�kel�dik

Andrea (37 �ves) �s Zolt�n (41) Budapest egyik el�v�ros�ban �lnek kisfiukkal, a 19 h�napos Gerg�vel.

Milyen mott�t adn�tok a t�rt�neteteknek ?
Z: Tal�n azt lehet mondani, hogy harc a gyerek�rt.
A: Gerg�, a csodababa. De ez mindenkinek csoda. Mindenkinek a saj�t gyereke a legnagyobb csoda a f�ld�n. Nem tudok mott�t, mert ez maga a boldogs�g.
Z: Amiket az ember k�zben �t�l, azt sem lehet elmondani. Csak �rezni lehet. Hogy k�zd�tt�nk �rte, �s siker�lt el�rni. Az az �r�m is, amit a gyerek egy-egy mozdulata naponta okoz, meg az, hogy egy�ltal�n van, �s a mi�nk. A d�tum is olyan sz�p, amikor sz�letett: 2001. 6. h� 21. Olyan szerencs�s sz�m, rem�lem, az lesz az eg�sz �lete a 21-essel.
A: Az biztos, hogy este, amikor elaltatom, - mert m�g mindig szopik -, �s elalszik a karomban, k�pes vagyok 10-15 percig csak fogni �s n�zni, ahogy alszik. Csak fogom, �s mindig eszembe jut, hogy mennyit szenvedt�nk �rte, �s csak megvan, �s csak megsz�letett. A mai napig majdhogynem f�l sem tudom fogni, hogy t�nyleg van, pedig az�rt m�r m�sf�l �ves elm�lt. Akkora nagy �r�m �s akkora nagy boldogs�g, hogy t�nyleg itt van, �s t�nyleg az �n gyermekem. A mai napig, este, amikor nyugi van, csend van, t�z percet is elgondolkodom f�l�tte. �s t�nyleg az eny�m, mert fogom.
Z: Ebben a korban m�r eg�szen m�sk�pp �llunk hozz�. M�s, amikor az embernek h�sz vagy huszon�t �vesen lesz egy gyereke, akkor m�g teljesen m�sk�pp l�tja az �letet is. Amikor el�rkezik egy ilyen �rettebb korba, akkor m�r l�tja, hogy mit jelent egy gyerek, meg mit a vagyon, meg mit a t�bbi dolog. Hogy mi a fontos az �letben. �s nek�nk m�r a gyerek a fontos. � van az els� helyen.
A: �t�rt�kel�dnek dolgok abban a pillanatban, �s ami id�ig nagyon fontos volt, az m�r egy�ltal�n nem sz�m�t. Amikor nem volt, akkor persze az sz�m�tott, hogy legyen az embernek lak�sa, legyen k�sz a h�z, legyen meg minden a hely�n. Most ilyen dolgok, hogy valami nincsen meg, m�r nem fontosak.
Z: Meg id�ben is, most m�r ez a fontos, nem megy�nk el �ssze-vissza, csavarogni, hanem a csal�d �s a gyerek az els�.
Szerintetek mennyit sz�m�t az ember hite abban, hogy siker�lni fog ?
A: Csak az sz�m�t, szerintem. Teljesen pozit�van kell n�zni az eg�szet. �s az is nagyon sokat sz�m�t, hogy a t�rs, a partner ott van. Megnyugtat, hogy j�l van, az�rt nem olyan nagy trag�dia, majd a k�vetkez� siker�l. Az nagyon fontos, hogy biztosan �lljon az ember mellett valaki. A szeretet, az �ri�si nagy szerepet j�tszik.
Z: Azok az emberek, aki id�ig eljutnak, nagyon �sszekov�csol�dnak. A neh�zs�gek azok, amik �sszehoznak. Csak r�n�z a m�sikra, �s m�r tudja, hogy �ppen most milyen lelki�llapotban van, mi a probl�m�ja.
A: Szinte egyik sem fiatal, aki m�r ide eljut. Akik a rendel�ben �ltek, �ltal�ban m�r azok sem voltak fiatalok.
Z: Igen, mert amikor az ember fiatal, m�g azt hiszi, majd rendbe j�nnek a dolgok. Id� kell ahhoz is, m�g r�sz�nja mag�t.
A: Ha �n �jra kezdhetn�m, lehet, hogy m�gsem hagyn�k ki ennyi id�t. B�r a m�hen k�v�li terhess�gek ut�n elker�lhetetlen volt, �s az is igaz, hogy pihen�s szempontj�b�l kellett, de nem v�rn�k ennyit. Amikor biztos, hogy nem fog �sszej�nni, akkor csin�lni kell, �s idej�ben ut�na menni. T�l azon, hogy mindennek biztosan �gy kellett t�rt�nnie, az�rt j� lett volna, ha mindez t�z �vvel ezel�tt siker�l.

H�rmas ikrek

A szok�sosn�l is elfog�dottabban cs�ngetek a t�rsash�z lak�s�nak ajtaj�n. B�rhol is j�rtam eddig e k�nyv kapcs�n, minden�tt ott lebegett a hat�rtalan boldogs�g, az �r�m a csal�dokban, mindenhol �t�rezhettem a csod�t. De ez egy picit m�s. Itt egyszerre mindj�rt h�romszorosan jelenik meg el�ttem: a bab�k ugyanis h�rmas ikrek. S ami tal�n m�g szebb az eg�szben: mindh�rman teljesen k�l�nb�z�ek. B�rmennyire figyeltem is �ket, nem igaz�n siker�lt hasonl�s�got tal�lnom sem k�lsej�kben, sem nyiladoz� szem�lyis�g�kben.

H�ny �vesek vagytok ?
�n 32 leszek ny�ron, a f�rjem pedig 39. Harminc �s f�l voltam, amikor sz�lettek. Azt is neh�z volt meg�lni, hogy ebben a korban m�r mindenkinek sz�letett gyereke a k�rnyezet�nkben. Annyi n�vel besz�ltem, �s hasonl� �rz�seket �ltek �t �k is, hogy mit sz�lnak a munkahelyen, a csal�dban. Ezen azt�n valahogy t�lteszi mag�t az ember, de a bar�ti k�rben j�nnek a gyerekek, �s ezt l�tjuk nap, mint nap. F�j, �s szinte mindenkiben el�j�n az irigys�g. A legjobb az volt, amikor addig a pontig eljutottam, hogy m�r egy�ltal�n nem irigykedtem. Ugyan�gy tudtam r�n�zni m�s gyerek�re, nem volt bennem semmi f�jdalom, r�j�ttem, hogy att�l nekem nem lesz jobb, ha neki is rossz. Legyen ak�r �t gyereke is, nem zavart. Od�ig eljutni, azt a bels� nyugalmat megszerezni, h�t, �vek kellettek, mire magamban �n ezt feldolgoztam. Akkor siker�lhet, amikor az ember ezt a lelki�llapotot el�ri. Ezt hat�rozottan merem �ll�tani. Persze, k�nny� mondani, �n is mindig azt mondtam, hogy k�nny� mondani. Nekem ne mondj�k, hogy ne legyek t�relmetlen, mert ideges�t. Mikor az ember m�r a kez�ben akarja tartani a gyereket, �s m�g el se kezdett orvoshoz j�rni, meg m�g most fogj�k injekci�zni, meg azt mondj�k, hogy �lljon le, sz�net �s pihen�, h�t az a r�me ezeknek a n�knek, hogy most egy kis pihen�, mert egy kis ciszta, vagy ez, meg az. �rdekes, egy id� ut�n az ember m�r annyira laz�n tudja kezelni, hogy m�r ott r�h�gcs�lt�nk a n�kkel m�t�t el�tt. Nagyon j� a hangulat az int�zetben, nagyon szeretem, a l�nyokat, a n�v�rk�ket, j� hangulatot teremtenek. Igaz�b�l nem sok nevetnival� van, amikor az embert szurk�lj�k, de m�gis nevet, k�nj�ban is. �rdekes dolgok ezek. Amikor elkezd�dik egy ilyen be�ll�t�s, azt�n lehet menni lesz�v�sra, be�ltet�sre, �s v�rni, az ember ilyenkor mindig kap egy rem�nysugarat, �s az az �rz�se, hogy m�r tulajdonk�ppen f�lig terhes. Nagyon j�.
Mi volt a legnehezebb az eg�sz folyamatban ?
Mindig az els� h�rom h�t, a v�rakoz�s volt a legnehezebb, hogy siker�lt-e, azok borzaszt�an lassan tel� napok voltak. A legeslegnehezebb az volt, amikor az els� bab�t elvesz�tett�k. Nagyon padl�ra ker�ltem, neh�z volt talpra �llnom. Azt�n valahogy egyszer csak a bels� hitem seg�tett. Az, hogy igenis lesz gyermekem, �s siker�lni fog. Valami bels� nyugalom sz�llt meg. Pedig nem vagyok h�v�, legal�bbis olyan �rtelemben, ahogyan neveltek, teh�t nem j�rok templomba. De hiszek valamiben, a sorsban, vagy valami fens�bbrend�ben, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem. Hiszek abban, hogy valami k�ldet�s�nk van a vil�gon, �s mindennek magyar�zata �s mi�rtje van. Hiszem azt is, hogy nem v�letlen�l kaptam ezt a h�rom bab�t egyszerre a sorst�l, ez a feladat jutott nekem ebben az �letben. 

Akik megj�rt�k a Hadak �tj�t

Gy�ngyv�r Budapestt�l harminc kilom�terre �l, csal�dj�val. A k�z�s kertben k�t h�z �ll, egyikben sz�lei laknak, a m�sik most �p�lt fel maguk �s gyermekeik sz�m�ra. Igazi h�lgykoszor� fogad, h�rom gener�ci�b�l. A t�ma f�szerepl�je, Eszter, a 27 h�napos lombikbaba; h�ga, a 11 h�napos pici Gy�ngyv�r, aki term�szetes fogantat�ssal lepte meg sz�leit; az anyai nagymama, aki vigy�z� szemekkel fel�gyeli a kisl�nyokat; s az �desanya, Gy�ngyv�r (35 �ves), akivel e n�pes t�rsas�g k�zepette is zavartalanul tudunk besz�lgetni,

A lombik-beavatkoz�s ICSI-m�dszerrel t�rt�nt ?
Igen, ICSI-vel, minden beavatkoz�s, sz�ba sem j�hetett az IVF. Egy v�llalkoz�ssal volt akkoriban nagyon kem�ny probl�m�nk, becs�d�lt�nk el�gg� komolyan anyagilag. �gy is mondhatn�m, hogy rendesen lenull�ztuk magunkat, pedig el�g j� anyagi k�r�lm�nyek k�z�tt �lt�nk el�tte. Mostan�ban kezd�nk �jra talpra �llni. �gy gondolom, hogy ez a f�rjemet el�gg� �rz�kenyen �rintette. K�zben meghalt egy bar�tja. Nagyon sok minden j�tt neki is, pszichikailag, biztos ez hatott r� m�lyen. Gondolom, ez�rt is voltak rosszak akkor a vizsg�lati eredm�nyei. Miut�n mi �sszeker�lt�nk, igencsak megj�rtuk a Hadak �tj�t, r�gt�n kipr�b�ltuk egym�st, hogy kitartunk-e egym�s mellett, mert el�g kem�ny dolgok t�rt�ntek. �t�lt�k azt, hogy nem lehet gyerek, akkor is kitartottunk egym�s mellett. �t�lt�k azt, hogy h�t krajc�rt j�tszottunk naponta a kil� keny�r�rt, de azon is t�l vagyunk. �s lassan minden rendez�dik, �gy n�z ki. Bab�k is vannak, az anyagiak is kezdenek helyre j�nni.
Hogyan �lt�tek meg azt, hogy nem lehet term�szetes �ton baba ?
Borzaszt� volt. Pont a sz�let�snapomon ment a f�rjem erre a vizsg�latra, �s felh�vott engem. M�g � is s�rt a telefonban. �n teljesen kiakadtam. Ez k�r�lbel�l f�l �r�t tartott, �s ut�na �gy d�nt�ttem, hogy biztos, hogy van megold�s. �n nem az a t�pus vagyok � az anyuk�m ezt bel�m nevelte -, aki k�nnyen f�ladja a dolgokat. Kitart� t�pusok vagyunk. A f�rjem ink�bb letargi�ba esik. Tal�n m�g az is megfordult a fej�ben, hogy �n esetleg ott fogom �t hagyni emiatt. De ez legfeljebb addig tartott neki, am�g haza nem �rt az aut�val. �s m�g egy f�l �r�t, am�g �n �t megvigasztaltam. Mire haza�rt, addigra teljesen helyre tudtam magam rakni agyilag.

Visszapillant�s a l�pcs� tetej�r�l

Zsuzs�val (34 �ves) budapesti, h�romszob�s lak�sukban besz�lget�nk, am�g a m�sf�l �ves ikerl�nyok eb�d ut�ni �lmukat alussz�k. A f�rj, Norbi (36) dolgozik, �gy nem lehet jelen. Tudom, kicsit nehezm�nyezte, hogy r� m�r nincs is sz�ks�g. Zsuzs�r�l azt �rzem, nemigen ismerhet lek�zdhetetlen akad�lyokat �s megoldhatatlan probl�m�kat. Gyakorlatias szeml�lete, ereje �s lend�lete mag�val sodor. Mire minden k�rd�semre v�laszt kapok, az ikrek is fel�brednek, �gy alkalmam ny�lik megcsod�lni �ket. A legbels�, nagym�ret� szoba teljes eg�sz�ben a l�nyok biztons�gos birodalma, ajtaj�ban kis far�ccsal elbarik�dozva. A k�t �bab�ca� k�t k�l�n vil�g. M�retek tekintet�ben Lili a kisebb, v�konyka, �r�kmozg�, minden �rdekli, dinamikus kisl�ny. Luca kicsit kerekdedebb, temperamentumban is higgadtabb, megfontoltabb.

Hogy �rzed, a f�rjeddel val� kapcsolatotokra hogyan hatott ez az eg�sz ?
Nem tudom. Ez egy akad�ly volt kett�nk �let�ben, �s ezt le kellett gy�zni. Ennyi. Nem tudok ilyen nagy szavakat mondani. Ez volt egy l�pcs�, egy akad�ly a kett�nk �let�ben, amit musz�j volt mind a kett�nknek megl�pni. �sszekapaszkodtunk �s vitt�k egym�st a c�l fel�.
Lelkileg melyik�t�ket viselte meg jobban ?
Biztos engem viselt meg jobban, mert az�rt ezek a dolgok nem m�lnak el nyomtalanul az ember feje f�l�tt. Most, hogy t�l vagyok rajta, �gy m�r azt mondom, hogy nem viselt meg. J� �gy r�juk n�zni, meg ha r�juk n�zek, tudom, mibe ker�ltek, nem volt egyszer� j�t�k, de olyan ez, mint egy k�lt�z�s. Azt is �ssze kell koordin�lni, �s ott is mind a kett�nknek ott kell lenni, mert k�l�nben nem megy. Nagyj�b�l ennyi. Biztos szorosabb lett, de nem tudom ezt �gy kategorikusan kimondani, mert csak seg�tett�k egym�st mindig. Ha �n voltam egy kicsit lez�kkenve, akkor � rugdosott meg, ha � volt, akkor �n lend�tettem, meg v�gtam h�tba, hogy ne bolondozz�l.
Mit gondolsz, mi a Ti sikeretek titka ?
A hitem, ez tuti, ez biztos. Nem szabad feladni, mert minden egyes be�ltet�ssel az ember k�zelebb van a megold�shoz. Ez eg�szen biztos. �s az a fontos, hogy mi van a fejedben. Amikor meg elpukkadt az ember, akkor mindig valamelyik csal�dtagja h�tba v�gta, hogy ne sz�rakozz m�r, most eddig eljutott�l, nehogy m�r most add f�l. �s akkor az ember kicsit �sszer�ntja mag�t, �s akkor f�lkel a nap, �s �jra indul minden.
Mikor �rezted azt, hogy most m�r minden rendben van, �s s�nen vagy ?
Amikor azt mondta az ultrahangon, hogy ott a k�t kis petezs�k. Az akkor olyan j� volt. Azt hiszem, akkor. Igen, �s �n akkor h�trad�ltem a �sz�kben�, �s v�rtam, hogy meg�rjenek a gy�m�lcs�k. Addig volt izgalom, az a h�rom h�t, �s akkor azt mondta, hogy itt van, de ki kell jutni a dzsungelb�l, �gyhogy m�g nem vih�ncolunk. Mondtam, rendben van, �s onnant�l b�ke �s nyugalom, �s amit mondott, szigor�an mindent betartottam. Az volt egy ilyen fordul�pont. Akkor f�nek-f�nak mutogattuk a gyerekekr�l az els� k�pet.
Milyen tan�csot adn�l m�soknak ?
Nem szabad feladni, az biztos. Ez az akad�ly megugorhat�. Amikor m�r itt van az ember, akkor l�tja, hogy mennyire. Elt�k�ltnek kell lenni. Hogy mondjam, sz�val ez nem probl�ma. Vagy ha probl�ma, akkor ez megoldhat�. Teh�t ez nem egy sz�lmalomharc, hogy ez csak kiv�telezetteknek siker�l. Ez b�rkinek siker�lhet. Nagyj�b�l ennyi. Ezt nem szabad �gy felfogni, mert ez nem trag�dia. H�t most �sah schon�, most az�rt, mert rossz a szemem, az�rt nem kaphatok szem�veget ? Mert ciki ? Vagy elromlik az ember foga, h�t nem csin�lj�k meg ? Ez ugyanolyan dolog. Csak egy kicsit izgalmasabb, az k�ts�gtelen, meg t�bb a buktat�ja, de most egy fogf�r�sba is bele lehet halni, ha az ember nagyon v�gletekben gondolkodik. Teh�t ezt egy l�pcs�nek kell l�tni, amit meg kell l�pni. �s ha �t�dsz�rre siker�l, vagy tizedszerre, akkor tizedszerre siker�l. Az a l�nyeg, hogy a l�pcs� tetej�re jussunk. Vagy egy l�pcs�fokkal f�ljebb jussunk. �s k�sz. Nem szabad ezt olyan nagyon dr�maian f�lfogni. Nem kell, f�l�sleges, mert azzal nem seg�tek senkinek. Se magamnak, se a k�rnyezetemnek, se az orvosoknak. Legf�k�ppen magamnak nem. Mert az �n maxim�lis pozit�v hozz��ll�som a legfontosabb ebben a k�rd�sben, szerintem. H�t ennyi, ilyen kis pr�zaian nagyj�b�l.

V�ratlan megold�s a rem�nyvesztetts�gben

A k�tgyermekes csal�d Budapestt�l 200 km-re, egy kisk�zs�gben �l. K�zvetlen vonatj�rat nincs, t�bbsz�r�s csatlakoz�ssal, neh�zkes �tsz�ll�sokkal lehet hozz�juk eljutni. Tal�n elk�pzelni sem lehet azt az er�t, ami m�gis vitte �ket mag�val, hogy �vekig, t�len �s ny�ron, s�rban, fagyban �s h�ban is ak�r, hajnalok hajnal�n az els� buszj�rathoz igyekezzenek, hogy el�rj�k a korai vonatot. Sz�mukra ez sem volt akad�ly. Mentek, mert tudt�k, oda kell �rni�k a nagyv�rosi klinika reggeli vizsg�lataira, a sokszor fizikailag is kellemetlen beavatkoz�sokra, m�t�tekre. Mentek, mert hajtotta �ket ez az er�, ez a megmagyar�zhatatlanul m�ly v�gy, hogy gyermeket szeretn�nek. �s amikor m�r minden elveszettnek l�tszott, j�tt egy �jabb rem�nysug�r, a m�g t�volabbi f�v�rosban, ahol v�gre r�tal�lhattak a beteljes�l�st jelent� megold�sra. L�togat�somkor az els�sz�l�tt B�lint (5 �ves) �vod�ban van. Az egy�ves Fannit �desapja (36) eb�delteti, majd megpr�b�lja d�lut�ni �lomba ringatni. Judittal, a boldog �s megnyugodott �desany�val (36) kettesben tekint�nk vissza az eddig megtett hossz� �tra.

Besz�ljen egy kicsit a kezdetekr�l !
1991-ben h�zasodtunk �ssze, �s pr�b�lkoztunk, mint minden h�zasp�r. K�t �v ut�n ment�nk orvoshoz, mert �gy tudom, annyinak el kell telnie, hogy foglalkozzanak vel�nk, �s a helyi n�gy�gy�szunk k�ld�tt el benn�nket a k�zeli v�rosba, mindenf�le vizsg�latra. Engem is kivizsg�ltak �s a f�rjemet is. L�tszott, hogy nekem k�ls�leg nincs probl�m�m, �s akkor a f�rjemnek el kellett menni androl�gushoz spermavizsg�latra. T�bbmilli� spermiumnak kellene lennie, de az �v�ben nulla volt. Ut�na v�geztek egy sz�vetmint�t is, heresz�vetet vettek, abban sem volt semmi, �k legal�bbis nem tal�ltak semmit. Nek�nk v�g�l is ez volt a nagy probl�m�nk, mert - mint k�s�bb kider�lt -, a f�orvos �r�k tal�ltak
Amikor a B�linttal terhes lett, ez a fesz�lts�g rendez�d�tt ?
Igen, �gy megnyugodtunk. Most, hogy a kisl�ny megsz�letett, v�g�l is most vagyunk �gy, hogy j�. Minden megvan. Valaki mondta nekem a m�ltkor, hogy � �gy szeretne fiatal lenni. Mondom, �n nem szeretn�k, nekem most j� �gy, ahogy van. �letemben nem voltam m�g ilyen boldog, meg ilyen nyugodt. Most tavasszal szeretn�nk j�r�lapot cser�lni, meg festetni, �s mondtam �pp az ismer�s�knek, hogy ez nek�nk olyan nagy dolog, hogy v�gre, t�z �v ut�n festethet�nk a h�zban, az�ta nem volt, �s olyan cs�nya minden. �s �gy n�ztek r�m, olyan furcs�n. Mondtam, nem hiszitek el, hogy �vekig azon gondolkodni, mib�l lesz p�nzem arra, hogy orvoshoz menjek, �s oda vinnem kell egy t�ska p�nzt, �s azt honnan fogom el�teremteni, �s hogy lehet�s�gem sincs arra, hogy valami m�sra k�ltsek, hogy valami m�st is vegyek. �s olyan j�, hogy v�gre nyugodtan �lhet�nk, �s egyszer v�gre �gy �lhet�nk mi is, mint b�rki m�s. Ugyanazok lehetnek a gondjaink, mint b�rki m�snak, mert elsz�llt f�l�tt�nk a felh�, kitisztult az �gbolt.
Mi volt a legnehezebb az eg�sz folyamatban ?
Tal�n az, hogy lesz-e egy�ltal�n spermium. Norm�l esetben a petelesz�v�s napj�n odamegy a h�zasp�r, a n�t befektetetik a m�t�asztalon, a f�rj pedig adja a sperm�t. De n�lunk nem �gy zajlott, mert ugye a f�rjemnek ezt a sz�vetmint�t m�shol vett�k, teh�t a v�rosnak a m�sik v�g�n, az androl�giai klinik�n, villamossal �s metr�val is kellett menni. Reggel megkaptuk a k�mcs�vet, abban az �n v�rem volt, mert v�rt vesznek el�tte, �s azt kicsapatj�k, az a t�ptalaj. Vittem a t�sk�mban a k�mcs�vet, �s ment�nk a f�rjemmel. Nem igaz�n tudtuk, hogy mi v�r r�, elengedik, nem engedik, hogy j�n vissza. V�g�l is az androl�gus professzor csak helyi �rz�stelen�t�ssel v�gezte, megv�gta, kivette a sz�vetet, �s j�hetett. De szeg�nyem, se �l�, se holt nem volt, nekem kellett t�mogatni. Akkor rossz metr�ra sz�lltunk, rossz ir�nyba, akkor egy meg�ll�t vissza kellett menni. Ugye, azt is tudtam, hogy nekem idegeskedni nem szabad, nehogy a pet�k sz�tdurranjanak. Az volt a legrosszabb az eg�szben, hogy akkor m�g csak azt tudtuk, hogy j�, csin�ljuk, meg �n a gy�gyszerez�sen m�r t�l vagyok, meg a f�rjemt�l is ott van a t�sk�mban a sz�vetdarab, de m�g nem tudtuk, hogy siker�l-e, tal�lnak-e benne spermiumot. A m�sodikn�l m�r tudtam, hogy es�ly van r�. B�r akkor is azt mondt�k, hogy att�l f�ggetlen�l m�g lehet, hogy nem tal�lnak benne. De az els�n�l m�g fogalmunk nem volt. �s annyira, de olyan borzaszt� volt. V�gre visszaverekedt�k magunkat a k�rh�zba, odaadtam a biol�gusnak a k�mcs�vet, �s keresett nek�nk egy szob�t, ahova bemehett�nk. J�zsi lefek�dt a hever�re, �n le�ltem mell�, �s akkor v�gem volt, folyt a k�nnyem. Tudtam, hogy most elviszik azt a sz�vetmint�t, �s visszaj�nnek, �s ha azzal j�nnek vissza, hogy nem tal�ltak benne, akkor v�ge. Igen, az volt a legrosszabb. Az borzaszt� volt, ott �lt�nk, �s tudtuk, hogy mi mindent megtett�nk, amit emberileg lehets�ges, de most nincs tov�bb. Ha azt mondj�k, hogy nem, akkor nincs tov�bb. Akkor slussz, ennyi volt. �s azt�n j�ttek, �s mondt�k, hogy, igen, megvan. Ez biztos ? H�t hogyne, most ebben k�telkedem ? Most ne k�telkedjek, �lljak fel, �s gyorsan menni kell a m�t�be, v�r a f�orvos �r. Hirtelen nyelni sem, semmit sem tudtam.
Mit tan�csolna m�soknak, akik hasonl� helyzetben vannak ?
Azt, hogy nem szabad abbahagyni �s feladni. Ha mi feladtuk volna, akkor tal�n ki sem der�l, hogy van ez az �j m�dszer, �s ezzel nek�nk is lehet k�z�s gyermek�nk. A tudom�ny m�r annyira fejl�dik, lassan oda jutunk, hogy mindent meg lehet oldani, amit csak elk�pzel az ember. De akarni kell, az biztos. Mert nagyon sok olyannal tal�lkoztam, aki �t�dsz�rre meg hatodszorra futott neki, volt olyan is, aki tizedszerre. M�sok vagyunk; van, akiben annyi er� van, m�g a tizedikn�l is azt mondja, hogy majd a k�vetkez�, �s van, aki m�r a m�sodik ut�n elkeseredik. De szerintem az a legnagyobb baj, hogy �r�lt anyagi vonzata van a dolognak, �s az�rt ezt nem mindenki tudja finansz�rozni. Tal�lkoztam olyanokkal, akik eladt�k az aut�t az�rt, hogy ki tudj�k fizetni. Azt mondt�k, ha nem adj�k el, akkor OK, van egy aut�m, de nincs gyerekem. �s, melyik a fontosabb ?